Zásady ochrany osobných údajov v spoločnosti AZ-Autodiely s. r. o.

Spoločnosť AZ-Autodiely, s.r.o., prevádzkovateľ webovej stránky az-autodiely.sk, je zodpovedná za ochranu osobných údajov spracúvaných v rámci az-autodiely.sk.

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje sú získavané pri návšteve a využívaní služieb az-autodiely.sk, za akým účelom sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania.

I. Všeobecné informácie k návšteve az-autodiely.sk

Pri návšteve webovej stránky az-autodiely.sk zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje iba v rozsahu potrebnom na poskytnutie jednotlivých funkcionalít webovej stránky, a jej relevantného obsahu a služieb. Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe Vašeho a našeho oprávneného záujmu, alebo Vášeho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to podľa podmienok uvedených v tomto článku. Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlas, tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať.

a) Emailová adresa a telefónne číslo.

Pri vyžití služby dopytu na cenu tovaru, uchovávame Vami poskytnuté informácie na umožnenie spätnej komunikácii.

II. Získavanie, spracúvanie a použitie osobných údajov

a, Kontaktné informácie

Prevádzkovateľa informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú Vaše osobné údaje možné kontaktovať na e-mail: ochranaosobnychudajov@az-autodiely.sk.

b, Osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor (ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor) alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Pre účely spracovania vašeho dopytu na stránke potrebujeme predovšetkým váš email, telefónne číslo.

c, Účel použitia

Ak ste nám poskytli osobné údaje, budú tieto použité iba za:

- účelom riadneho poskytovania našich služieb zákazníkom

III. Nesúhlas s použitím údajov, doba uchovávania údajov a ich výmaz

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať (v prípade, ak sú údaje spracúvané na základe súhlasu), alebo ak údaje spracúvané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné.

IV. Právo na informácie a ďalšie práva dotknutých osôb

Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, a to najmä stanovených podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) máte zároveň (i) právo na prístup k vašim osobným údajom (čl. 15 GDPR), (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 GDPR), (iii) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR), (iv) právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu (čl. 21 GDPR ), (v) právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 GDPR), najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne a (iv) právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR), t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).

Právo namietať proti spracúvaniu podľa čl. 21 GDPR

Máte právo kedykoľvek odmietnuť spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu – v takom prípade sa osobné údaje už na tieto účely nesmú spracúvať.

Ak spracúvame vaše údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete toto spracúvanie odmietnuť; v takom prípade môžeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať len v prípade, ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov nedochádza k rozhodovaniu podľa čl. 22 GDPR, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú.

Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín (mimo územia EÚ/EHP). V prípade, ak by sme Vaše osobné údaje poskytli našim poskytovateľom služieb mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), toto poskytnutie možno uskutočniť len na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranom stupni úrovne ochrany osobných údajov v tejto tretej krajine alebo na základe poskytnutia iných vhodných záruk v súlade s kapitolou V GDPR.

Ak máte otázky k ochrane údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na našu kontaktnú adresu, viz II.a.

V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, najmä pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Služby poskytované v rámci az-autodiely.sk, na ktoré sa podľa týchto podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.