ŠTATÚT FB SÚŤAŽE AZ-Autodiely s.r.o.

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a
postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a
vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže
  (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: AZ-Autodiely
  s.r.o.
  Sídlo: Pezinská 17, 90021 Svätý Jur
  IČO: 36788252

  DIČ: 2022391448
  Zapísaný v registri: Okresného súdu
  Bratislava I

 2. Termín konania
  súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od
  30.11.2021 do 5.12.2021. V tomto termíne je možné
  prihlásiť sa do súťaže. Vyhodnotenie súťaže bude 6.12.2021.

 3. Osoby oprávnené
  zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže
  byť dospelá osoba, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a
  je schopná si fyzicky vyzdvihnúť výhru v mieste prevádzky
  organizátora.

 4. Podmienky účasti v
  súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje,
  aby oprávnený účastník súťaže;
  – sledoval facebook stránku organizátora https://www.facebook.com/AZ-Autodiely-sro-358052000947416  
  – like-ol/-la súťažný post na facebook stránke organizátora
  – komentoval/-a ho podľa súťažného 
  zadania.

 5. Výhra
  Výhrou
  v súťaži je jedna sada predných stieračov
  značky BOSCH
  na
  vozidlo výhercu podľa ním zadaného VIN čísla.

 6. Určenie víťaza a
  oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na
  prihlásenie sa do súťaže bude víťaz určený na základe maximálneho počtu dosiahnutých like-ov na jeho/jej komentári pod súťažným príspevkom dňa 6.12.2021 o 11,00hod. 
  Oznámenie
  o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebook-ovej
  stránke organizátora (story). Víťaz tiež bude priamo
  kontaktovaný organizátorom. Ak víťaz nebude reagovať na
  oznámenie výhry do 3 dní a neprejaví záujem výhru si
  prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom
  prípade žrebovanie zopakuje.

 7. Spôsob odovzdania
  výhry
  Výherca si výhru prevezme osobne v kamennej
  predajni organizátora: Cyprichova 12, Bratislava. Výhru nie je
  možné poslať poštou ani inou prepravnou spoločnosťou.

 8. Ochrana osobných
  údajov
  Ochrana osobných údajov podlieha pravidlám
  GDPR a účasťou v súťaži účastník súhlasí so spracovaním
  osobných údajov za účelom organizovania a vyhodnocovania súťaže.
  Organizátor sa zaväzuje neposkytovať osobné údaje žiadnej
  tretej strane.

 9. Záverečné ustanovenia
  Každý
  súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol
  oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči
  súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži
  spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ
  súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom
  sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná
  s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.


  AZ-Autodiely s.r.o.
  V Bratislave, dňa
  26.11.202